วันที่13สิงหาคา2562รับสมคัรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันที่27มิ.ย.2562ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมา เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา ซ่อมเพดาน
วันที่14มิ.ย.2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน