......รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชํ่วคราว ช่างเทคนิค ณ.วันที่4เม.ย2562......
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปี งบประมาณ 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมา เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา ซ่อมเพดาน
..............รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ช่างเทคนิค 18-26 มีนาคม 2562..............
..........รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน )ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2562 ..........