ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ย้อนกลับ]
4 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขซ่อมแซมห้องน้ำชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดาดฟ้าแก้ไขปัญหาน้ำรั่วลงฝ้าและจัดทำบันไดขึ้นลงดาดฟ้า อาคารส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ BMS IPD Paperless จำนวน 1 word พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อและขยะอันตรายไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กรกฏาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง