ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [ย้อนกลับ]
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
EB 3 (4) เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสดุ
รายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ม.3186 อน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสนง.,วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง
ข้อ 4 EB 2 (2.1) (1) ขอความเห็นชอบอนุมัตแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ปี 2563
ข้อ 5 EB 2 (3.1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2562 และ Print Screen
ข้อ 5 EB 2 (3.1) ประกาศเยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ปี 2562
ข้อ 8 EB 2 (3.1.3) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศปลดประกาศและเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์
ข้อ 10 EB 2 (3.1.5) แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างนนเว็บไซต์ และ Print Screen
ข้อ 10 EB 2 (3.1.5) แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างนนเว็บไซต์
ข้อ 22 EB 2 (3.3.9) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินสูงสุด
ค่าอาหารเดือนธันวาคม2562 ประกาศ ณ 29พฤษจิกายน2562
11 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 15 พ.ย.2562
27 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เทอร์มอลติดซองยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานประจำตึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง