!

เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมย์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ(แบตเตอรี่รถยนต์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศห้องพักแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561

ไฟลแนบ : -
เพิ่มข้อมูลโดย ผู้ดูแลระบบ