......รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชํ่วคราว ช่างเทคนิค ณ.วันที่4เม.ย2562......
ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ขึ้นเว็ปไซต์หน่วยงาน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดอุทัยธานี
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สั่ง ณ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล............................................................................................สิงหาคม2561
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์..............................................................................................สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB1 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง..........................................................วันที่27สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB9 EB10 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง......................................................................วันที่27สิงหาคม2561
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซต์หน่วยงาน กันยายน 2561
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน กันยายน2561
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคารเรือนผู้ป่วยใน ขนาด30เตียง
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซค์ของหน่วยงาน กันยายน 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ณ.วันที่ 26 กันยายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลีย่นเพดานจากคอนกรีดเป็นเมทัลซีททางเชื่อมระหว่างตึก ประกาศ ณ.วันที่ 2 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเปลี่ยนเพดาน ณ.วันที่ 22 ตุลาคม 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(รายวัน)พนักงานบริการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.30ต.ค.2561
รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.30ต.ค.2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ช่างเทคนิค 6-15พฤศจิกายน2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เจ้าพนักงานพัสดุ 8-15 พ.ย.2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)พนักงานบริการเจ้าหนักงานพัสดุ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(รายวัน)พนักงานบริการและเจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ 22 พ.ย. 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคารเรือน ณ.22มกราคม พ.ศ.2562
ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ขึ้นเว็ปไซต์หน่วยงาน