ITA วันที่ 28 ธันวาคม 2561
EB1
EB2
EB24
EB14
EB15
EB23
EB19
EB18
EB2 (3.3)
ขอเผยแพร่ขึ้นเว็บ วันที่20เม.ย2562
EB10
EB12
EB25
EB26
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สั่ง ณ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
EB8-1
EB8-2
EB8-3
EB8-4
EB5
EB6
EB7
EB10
EB20
EB21
EB9
EB22
EB17
EB11-1
EB11-1(เพิ่ม)
EB11-2
EB8-5
EB16-2
EB16-3
EB16-4
EB16-5
EB16-6
EB16-7
EB16-8
EB16-1
การประเมินคุณภาพและโปร่งใส วันที่17เม.ย2562
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล............................................................................................สิงหาคม2561
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์..............................................................................................สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB1 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง..........................................................วันที่27สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB9 EB10 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง......................................................................วันที่27สิงหาคม2561
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน กันยายน2561
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคารเรือนผู้ป่วยใน ขนาด30เตียง
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซค์ของหน่วยงาน กันยายน 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ณ.วันที่ 26 กันยายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลีย่นเพดานจากคอนกรีดเป็นเมทัลซีททางเชื่อมระหว่างตึก ประกาศ ณ.วันที่ 2 ตุลาคม 2561
วันที่14มิ.ย.2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.30ต.ค.2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา ณ.วันที่30พ.ค.2562
รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.30ต.ค.2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ช่างเทคนิค 6-15พฤศจิกายน2561
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคารเรือน ณ.22มกราคม พ.ศ.2562