...............ITA2563................
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องเอ็กซเรย์........................................................................................วันที่2กันยายน2562
ประกาศผู้ชนะติดตั้งระบบ Pipe-Line .............................................................วันที่3 ก.ย.62
19.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
การประเมินคุณภาพและโปร่งใส วันที่17เม.ย2562
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล............................................................................................สิงหาคม2561
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์..............................................................................................สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB1 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง..........................................................วันที่27สิงหาคม2561
ซ่อม ITA EB9 EB10 ไตรมาส 4 รพ.หนองขาหย่าง......................................................................วันที่27สิงหาคม2561
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน กันยายน2561
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคารเรือนผู้ป่วยใน ขนาด30เตียง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลีย่นเพดานจากคอนกรีดเป็นเมทัลซีททางเชื่อมระหว่างตึก ประกาศ ณ.วันที่ 2 ตุลาคม 2561
EB21 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.30ต.ค.2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา ณ.วันที่30พ.ค.2562
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2562
ข้อ 6 EB 2 (3.1.1) บันทึกขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี 2563 ข
ข้อ 11 EB 2 (3.2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (สขร.1) ต.ค.62- ก.พ.63
ข้อ 12 EB 2 (3.2.1) บันทึกขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62- ก.พ.63
EB17ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต
EB 17 (1) บันทึกข้อความสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
EB 17 (2 ) ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
EB 17 (3) บันทึกแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
EB 17 (4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
EB 17 ( 5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
EB 4 (4) สขร . เดือน มกราคม 2563
EB 4 (5) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
ข้อ 8 EB 2 (3.1.2) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้ารที่ปิดประกาศปลดประกาศ (เพิ่มเติม)
ข้อ 13 EB 2 (3.2.2) แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ต.ค.62-ก.พ.63 และ Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน
EB8 หลักฐานประกอบ
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB8-2คำสั่งข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยบริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB8-3กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
EB8-4รายงานผลการติดตามดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB8-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB9 หลักฐานประกอบ
EB9_2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB9-1 -ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
EB9-3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
EB9-4 แผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
EB9-5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB9-6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB9-7(7.1) แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
EB9-7(7.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB9-7(7.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
EB9-7(7.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
EB9-7(7.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
EB9-8 มาตราฐานและคู่มือปฏิบัติงาน
EB9-9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB9หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB10 หลักฐานประกอบ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB10-2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
EB10-3 แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
EB11-2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)
EB11 หลักฐานประกอบ
EB11 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
EB12แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
EB12 หลักฐานประกอบ
EB12-1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
EB12-2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
EB16แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
EB16 หลักฐานประกอบ
EB16-1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
EB16-2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
EB16-3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
EB16-5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
EB16-6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง
EB16-7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
EB16-8 แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
EB11-3 แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
EB5.1 2.ขออนุมัติดำเนินโครงการประกอบการประเมิน ITA
EB 5.2 3โครงการซ้อมอุบัติเหตุปี2563
EB 5.3 4.รายงานการประชุมประกอบการประเมิน ITA
EB 5.5 6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
EB 5.5 7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITA
EB5.4 5.ภาพประกอบการประเมิน ITA
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
EB8 แสดงหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วย
EB9 แสดงหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วย
EB10 แสดงหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่ว
EB11 แสดงหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่ว
EB12 แสดงหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่ว
EB16 แสดงหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่ว
EB15-2 ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
EB15-3 ภาพถ่ายประกอบ
EB15-4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
EB 18-6 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส4
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ
EB26.1 ขั้นตอนกระบวนการให้บริการER 63
EB26.1.2แนวทางปฏิบัติการออกรับเหตุ
EB26.1.3แนวทางปฏิบัติออกรับเหตุ version thai
EB 26.2ภาพถ่ายขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
EB251คำสั่งมาตราการความปลอดภัยทางถนนEB25.1
EB252แผนผังการดำเนินงานมาตราการความปลอดภัยทางถนนEB 25.2
EB253.1รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการความปลอ
EB253.2รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน
EB253.3ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมาตรการความปลอดภัยทางท้องถนนEB25 3.1
EB254ข้อตกลงรพEB254ข้อตกลงรพ โครงการมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนEB25.4
EB256.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITAEB25.6
EB255แบบสำรวจประจำเดือน
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB20-2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ
EB20-3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับก
EB20-4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ แ
EB20-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
EB21-2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21-3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB21-4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และ
EB21-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
EB22-2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรมสัมมน
EB22-3 ภาพถ่ายประกอบ
EB22-4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสร
EB22-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB 19 (5) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปริ้นสกรีน
EB13-1 บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง และปรากฏการขอ
EB13-2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการ
EB13-3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
EB13-4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้
EB13-5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
EB14-1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขอ
EB14-2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการป
EB14-3 ภาพถ่ายประกอบ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
EB24-1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
EB24-1.1รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการใน 2
EB24-1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ
EB24-1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
EB24-2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจร
EB24-2.1รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตาม
EB24-2.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
EB24.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB 23 (1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รพ.หนองขาหย่าง
EB 23 (2) ขอความเห็นชอบแผนและขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
EB 23 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และปริ้นสกรีน
EB 5.1บันทึกขอจัดกิจกรรม
EB5.12.ขออนุมัติดำเนินโครงการประกอบการประเมิน ITA EB5.1
EB 5.2 3โครงการซ้อมอุบัติเหตุปี2563
EB 5.3 4.รายงานการประชุมประกอบการประเมิน ITA
EB 5.5 6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
EB 5.5 7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITA
EB5.4 5.ภาพประกอบการประเมิน ITA
EB5หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการประเมิน ITA EB5 ER 63
1บันทึกขอจัดกิจกรรม EB 6.1
2.ขออนุมัติดำเนินโครงการประกอบการประเมิน ITA EB6.1.2
3โครงการซ้อมอุบัติเหตุปี2563 EB 6.2
4.รายงานการประชุมประกอบการประเมิน ITA EB 6.3
5.แผนผังกำกับการดำเนินงานตามโครงการหลักที่เลือก6.4
6.ภาพประกอบการประเมิน ITA EB6.5
7.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ EB 6.6
8.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITAEB6.7
1บันทึกขอจัดกิจกรรม EB 7.1
2.ขออนุมัติดำเนินโครงการประกอบการประเมิน ITA EB57.2
3โครงการซ้อมอุบัติเหตุปี2563 EB 7.2
4.รายงานการประชุมประกอบการประเมิน ITA EB 7.3
5.ภาพประกอบการประเมิน ITA EB7.4
6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ EB7. 5
7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITAEB7.6
EB 24-4.1 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส4
EB 24-4.2 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันปราบปราม ไตรมาส4
1บันทึกขอจัดกิจกรรม EB 5.1
2.ขออนุมัติดำเนินโครงการประกอบการประเมิน IT
3โครงการซ้อมอุบัติเหตุปี2563 EB 5.2
4.รายงานการประชุมประกอบการประเมิน ITA EB 5.3
5.ภาพประกอบการประเมิน ITA EB5.4
6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ EB 5.5
7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITAEB56
หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการประเมิน ITA EB5 ER
1บันทึกขอจัดกิจกรรม EB 6.1
2.ขออนุมัติดำเนินโครงการประกอบการประเมิน IT(1)
3โครงการซ้อมอุบัติเหตุปี2563 EB 6.2
4.รายงานการประชุมประกอบการประเมิน ITA EB 6.3
5.แผนผังกำกับการดำเนินงานตามโครงการหลักที
6.ภาพประกอบการประเมิน ITA EB6.5
7.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ EB 6.6
8.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITAEB6.7
หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการประเมิน ITA EB5 ER (1)
7.1บันทึกขอจัดกิจกรรม EB 7.1
7.2.ขออนุมัติดำเนินโครงการประกอบการประเมิน IT
7.3โครงการซ้อมอุบัติเหตุปี2563 EB 7.2
7.4.รายงานการประชุมประกอบการประเมิน ITA EB 7.3
7.5.ภาพประกอบการประเมิน ITA EB7.4
7.6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ EB7. 5
7.7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่การประเมิน ITAEB7.6
7.8หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการประเมิน ITA EB5 ER
EB12-1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลก
EB12-2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ร/4
EB16-7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ/4
EB5ประชาสัมพันธ์ซ้อมแผน63/4
EB5สรุปโครงซ้อม 63-แปลง/4
EB5หนังสือเชิญซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 62-แปลง/4
EB 18-7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล/4
EB 24-4.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล/4
EB 4 (4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 สขร 1 (ไตรมาส 4)
EB 4 (4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 สขร 1 (ไตรมาส 4)
ข้อ 11 EB 2 (3.2) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรข 1 เดือน ก.ค.63 (ไตรมาส 4)
ข้อ 12 EB 2 (3.2.1) บันทึกขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือน ก.ค.63 (ไตรมาส 4)
ข้อ 13 EB 2 (3.2.2) แบบฟอร์มผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ก.ค.63 (ไตรมาส 4)
EB 19 (4) รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส สและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ไตรมาส 4)
EB9-3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการ/4
EB9-4 แผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยง/4
EB9-6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้
EB 19 (5) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซ/4
EB9-7(7.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี/4
EB9-7(7.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้า/4
EB9-7(7.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ/4
EB12-1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลก/4
EB12-2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ร/4
EB16-7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ/4
EB 13-1.4 บันทึกข้อความลงนาม ขออนุญาตเผยแพร่บน Web site/4
EB 13-2.4 ประกาศผลการปฎิบัติงาน/4
EB 13-3.4 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน/4
EB 13-4.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง/4
EB 13-5.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน/4
EB 13-6.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ/4
EB 14.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ/4
...ITA2564...การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
แจ้งอนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ปี 64
eb 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
eb1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
eb1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3
eb1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
eb1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
EB2.9.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
EB 6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
EB 6.3 แบบฟอร์มเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
EB 7.1 บันทึกข้อความลงนาม
EB 7.2 ประการศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 7.4 รายงานการประชุมชี้แจ้ง ประการศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 7.5 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการและกรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 8.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฎิบัติงาน
EB 8.2 หลักฐานประกาศผลการปฎิบัติงาน
EB 8.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 9.1.2 โครงการ
EB 9.5 ภาพกิจกรรม
EB 12.4 รายงานการติดตามผลโครงการ
EB 12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
EB 16.1 บันทึกข้อความประกาศเจตนารม
EB 16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB 16.2.4 ภาพประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
EB 16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
EB 16.5 แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB 17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB 17.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 17.3 แผนสงเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม
EB 17.4 แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 18.1.1 รายงานผลติดตาม
EB 18.1.2 เสนอผู้บริหาร
EB 18.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 18.2.1 รายงานผลติดตามชมรมจริยธรรม
EB 18.2.2 เสนอผู้บริหาร
EB 18.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
(1)บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2)คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น ข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด
(3)หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
(4)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7
(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(1)บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยื
(3)มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มี
(4)หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(1)บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2)มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน
(3)มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
(4)หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9.1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
EB 9.1.2 โครงการ
EB 9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
EB 9.3 บันทึกข้อความ
EB 9.4 รายวานผบการจัดกิจกรรม
EB 9.5 ภาพกิจกรรม
EB 12.1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
EB 12.1.2 โครงการ
EB 12.2 รายงานการประชุม
EB 12.2 รายชื่่อผูัเข้าร่วมกิจกรรม
EB 12.4 รายงานการติดตามผลโครงการ
EB 12.5 ภาพโครงการ
EB 12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
EB 16.1 บันทึกข้อความประกาศเจตนารม
EB 16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB 16.2.4 ภาพประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
EB 16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
EB 16.5 แบบเผยแพร่ข้อมูล
1เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไตรมาส 2
2เอกสารจัดซื้อเกิน 1 แสนบาท ไตรมาส 2
EB 5 (1) บันทึกขออณุญาติเผยแพร่เดือน ต.ค.63
EB 5 (2) แบบรายงานสรุปผล สขร 1 เดือน ต.ค.63
EB 5 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล เดือน ต.ค.63
EB 5 (1) บันทึกขออณุญาติเผยแพร่เดือน พ.ย. 63
EB 5 (2) แบบ สขร 1 ประจำเดือน พ.ย.63
EB 5 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเดือน พ.ย.63
EB 5 (1) บันทึกขออณุญาติเผยแพร่ประจำเดือน ธ.ค.63
EB 5 (2) แบบรายงาน สขร 1 ประจำเดือน ธ.ค. 63
EB 5 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล เดือน ธ.ค. 63
EB 15 ( 1) แก้ไข สมจิตไม่ได้ลงชื่อ
EB 6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
EB 6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
EB 7.1 บันทึกข้อความลงนาม
EB 7.2 ประการศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 7.4 รายงานการประชุมชี้แจ้ง ประการศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 7.5 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการและกรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 22.1.1 บันทึกข้อความ
EB 22.1.2 แผนจัดกิจกรรมจิตพอเพียงต้านทุจริต
EB 22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตพอเพียงต้านทุจริต
EB 22.3 บันทึกข้อความรายงานผล
EB 22.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม จิตพอเพียงต้านทุจริต
EB 22.5 ภาพกิจกรรมจิตพอเพียงต้านทุจริต
EB 22.6 แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 23.1 บันทึกขอจัดตั้งชมรม
EB 23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรม STRONG
EB 23.3 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG
EB 23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
EB 23.5 แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์
EB 24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
EB 24.3 คู่มือป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวง
EB 24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์
EB 24.6 แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 16.2.4 ภาพประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
EB 7.4 รายงานการประชุมชี้แจ้ง ประการศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB10-1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการป
EB10-2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
EB10-4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อ
EB10-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
EB 7.4 รายงานการประชุมชี้แจ้ง ประการศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงาน
EB 19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 20.1 บันทึกข้อความ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 19.4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 20.2 หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ
EB 20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB 20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
EB 21.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
EB 21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
EB 21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม
EB 21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ชุดใบสำคัญชุดที่ 1 เอกสารจัดซื้อวงเงินไม่
ชุดใบสำคัญชุดที่ 2 เอกสารวงเงินเกิน 1 แสนบา
EB 8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี 1-2564
EB 8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
EB 9.1.1 ขออนุมัตโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
EB 9.1.2 โครงการจริยธรรม
EB 9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจริยธรรม
EB 9.3 บันทึกช้อความรายงานผลการจัดกิจกรรม
EB 9.3-9.4 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรม
EB 9.5 ภาพกิจกรรม
EB 9.6 แบบฟอร์มเผยแพร่
EB 16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB 16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
EB 16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 22.1.2 หลักฐานการกิจกรรม จิตพอเพียงต้านทุจริต
EB 22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรม
EB 22.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
EB 23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
EB 8.3 ขออนุญาตเผยแพร่
EB-22.5-ภาพกิจกรรมจิตพอเพียงต้านทุจริต
EB-8.1-บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี-1-2564
EB-8.2-ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้
EB2.8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้
EB10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
EB10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร
EB11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบแล
EB11.2.1ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดื
EB11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดื
EB11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื
ขอบเขตซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องบัน
แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2564
บันทึกขออนุญาติเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2564
แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2564
บันทึกขออนุญาติเผยแพร่ประจำเดือน พฤษภาคม
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
บันทึกขออนุญาติเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ก.ค.64 (
แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.1 เดือน ก.ค.64 (3)
แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.1 เดือน มิ.ย64 (3)
แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร1. เดือน ส.ค.64(3)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจัาง สขร.1 เดือน มิ.ย.6
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ส.ค.64(
บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบขอเผยแพร่ เด
บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบขอเผยแพร่ มิ
บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบขอเผยแพร่ (1) ก
EB 9.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ อัพทับ
EB12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตนำเผยแพร่
ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจ้าง ไตรมาส
ชุดใบสำคัญชุดที่ 1 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 1000
ชุดใบสำคัญชุดที่ 2 วงเงินเล็กน้อยเกิน 100000 บา
แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EB 9.5 ภาพกิจกรรม (อัพทับ)
EB12.2 รายงานประชุมโครงการ (อัพทับ)
EB12.3 รายงานประชุมสรุปโครงการ (อัพทับ)
EB12.7 แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB12.7 แบบเผยแพร่ข้อมูล
EB18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาส4
EB18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
EB18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาส4
EB18.2.1.1 แบบฟอร์ม2 ไตรมาส4
EB18.2.1.2 แบบฟอร์ม3 ไตรมาส4
EB18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
EB24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน
19.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
แนวปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
19.1บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการราย
19.2มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของข
(๑๔๘๕)