ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายกลางและซักฟอก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนสองรายการ
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ครั้งที่ 2 : เครื่องตรวจอวัยวะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ครั้งที่ 2 : เครื่อง EKG
แบบก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่างเรื่อง จำหน่ายพัสดุของทางราชการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบบริจาค-ปี-2560
สอบจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนสองรายการ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ขอปรับแผน/เปลี่ยนแปลงรายการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนเพดานฯ
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนมีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนมกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนเมษายน 2561
ประกวดราคาเดือนธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาในการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนเมษายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศการจัดซื้อจัดจัางตาม มาตรา 9 ฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัางและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประกาศ ณ. วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงและราคากลาง ปี 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2561
..................................วิสัยทัศน์และพัฒนกิจ..................................
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-วันที่-10-ส.ค.2561(แก้ไข)
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั้วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500ma แบบตั้งพื้นและเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ ประกาศ ณ.วันที่ 22สิงหาคม 2561
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างประปาครั้งที่ 1
ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วนใน 10 เตียง ณ.7 มกราคม 2562