ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ย้อนกลับ]
EB16-4-1
EB16-4-2
EB16
EB 19 (5) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซ
ประกาศชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอญุ่ในระดับดีเด่น และดีมาก โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
EB 23 แผนกิจกรรมชมรมจริยธรรม
EB23ขออนุมัติกิจกรรมชมรมจริยธรรม
EB24 เพิ่มเติม
EB18-1
EB18-2
EB18-3
EB18-4
EB23-1
EB8-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า
EB10-3 แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อส
EB11-3 แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อส
EB12แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา
EB12-1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลก
EB12-2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ร
EB16 หลักฐานประกอบ
EB16 แสดงหลักฐานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่ว
EB16-1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดข
EB16-2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์
EB16-3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
EB16-4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริ
EB16-5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเ
EB16-6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้
EB16-7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ
EB16-8 แบบฟอร์มขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อส
EB14 ขอขึ้นเว็ป
EB14-1
EB14-2
EB14-3
EB18-5
EB21-4 บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และ
EB21-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า