ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ย้อนกลับ]
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อและขยะอันตรายไปเผาทำลาย ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงาน สขร. ประจำเดือน มกราคม 2565 หน่วยจัดซื้อวัสดุทั่วไป