ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ย้อนกลับ]
EB 1 (2) สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
EB 1 (1) ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB 1 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
ขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2562
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB 3 (3) เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บาท
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์......................................ณ.25ต.ค.2562
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์ซองฟิล์ม x-ray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผยการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ปี 2563
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลา
ประกาศเยยแพร่กรอบแนวทางปฏิบัติงานเพื่อส
เผยแพร่ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่ว
เผยแพร่ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่ว(1)
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไห หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 2 EB 2 (2) ประกาศแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ์้อจัดจ้าง Print Screen
ข้อ 2 EB 2 (2) ประกาศแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และ Print Screen
ข้อ 3 EB 2 (3) แบบฟอร์มเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ 7 EB 2 (3.1.2) แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ปี 2562
ข้อ 9 EB 2 (3.1.4) ภาพติดประกาศเผยแพร่แผนฯ และ Print Screen จากเว็บไซต์
ข้อ 12 EB 2 (3.2.1) บันทึกขออนุมัติประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ต.ค.-พ.ย.62 และ Print Screen
ข้อ 13 EB 2 (3.2.2) แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานการจัดซ์้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ต.ค.-พ.ย.62 และ Pint Screen
ข้อ 13 EB 2 (3.2.2) แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ต.ค.-พ.ย.62 และ Print Screen
ข้อ 14 EB 2 (3.3.1) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง ด่วนที่สุด ที่ 0217ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ข้อ 15 EB 2 (3.3.2) บันทึกขอนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผละประโยชน์ทับซ้อน และ Print Screen
ข้อ 15 EB 2 (3.3.2) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน และ Print Screen
ข้อ 16 EB 2 (3.3.3) แบบฟอร์มเผยแพร่กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 17 EB 2 (3.3.4) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ งและ Print Screen
ข้อ 17 EB 2 (3.3.4) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ และ Print Screen
ข้อ 18 EB 2 (3.3.5) แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 19 EB 2 (3.3.6) บันทึกแจ้งเวียนแนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
ข้อ 20 EB 2 (3.3.7) บันทึกแจ้งเวียนขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ข้อ 21 EB 2 (3.3.8) หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงิน 5,000 บาท ขุึ้นไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงงานประจำตึก 31 ต.ค.63
31 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกมือช่าง
31 ต.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น